NyAgenda rapporter


NyAgenda har til dato udgivet følgende materialer:
EUs retspolitik - og det danske forbehold (2012:1)


image

I rapporten EU’s retspolitik og det danske forbehold har tænketanken NyAgenda bedt fire jurister om at lave en tiltrængt gennemgang af, hvilke valgmuligheder danskerne har omkring vores forbehold over for overnational EU- retsregler. Modsat hvad europaminister Nikolai Wammen påstår, har Danmark, ifølge juristerne, en række valgmuligheder - ikke blot afskaffelse.

Med Lissabon-traktaten bliver al EU-retspolitik gradvist overstatsligt. Det er forkert at sige, at EU-forbeholdet har overlevet sig selv eller tilhører en anden tid. Tværtimod er det først nu, forbeholdet for alvor skal træde i kraft. Men et flertal i Folketinget ønsker at ophæve eller ændre retsforbeholdet. Spørsmålet sendes måske til folkeafstemning i nær fremtid.

Men hvad er konsekvenserne? Kan vi fortsat bekæmpe kvindehandel, hvis vi fastholder forbeholdet? Hvilken retning udvikler EUs retspolitik sig i?
Læs mereØMU'en og den økonomiske krise i EU (2012:2)


image

I rapporten ØMU'en og den økonomiske krise i EU, undersøger Tænketanken NyAgenda årsagerne bag den dybe politiske og økonomiske krise, som ØMUens medlemslande befinder sig i. Rapporten ser ydermere på den løsning som EU-institutionerne og visse medlemslande indtil videre har fremlagt - finanspagten. Set i lyset af den nye politiske situation som flere af medlemslandene står overfor netop nu, er rapporten højaktuel.

Læs mereDansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv (2008:1)


image Af professor Jesper Jespersen, med forord af Drude Dahlerup og Niels I. Meyer.

I rapporten analyserer professor Jesper Jespersen fra Roskilde Universitetscenter situationen både for de EU-lande, som er gået med i euroen og for de lande, som har valgt at beholde deres egen valuta, det vil sige Danmark, Sverige og Storbritannien.

En hovedkonklusion i Jesper Jespersens analyse er, at landene i euro-zonen set under et i den seneste ti-års periode har haft en svagere økonomisk udvikling end de tre lande, som har valgt at beholde deres egen valuta.
Desuden har udviklingen mellem euro-landene været meget uens, hvilket giver anledning til indre spændinger i euro-zonen.

Rapporten peget specielt på den mulighed, at Danmark afløser den hidtidige fastkurs-valutapolitik med en fleks-kurs politik i lighed med valget i Sverige og Storbritannien.
Læs mereEuropæiske stemmer (2007:3)


image I rapporten er der bl.a. hollandske og franske indlæg, der påpeger det uanstændige i at nægte folkeafstemning om Lissabon-traktaten, som er næsten identisk med den forkastede Forfatningstraktat.
Rapporten giver endvidere læseren en letlæst oversigt over traktatjunglen. Den bekræfter, at der ikke er noget substantielt nyt i Lissabon-traktaten i forhold til Forfatningstraktaten.

I rapporten bringer vi bidrag fra fransk Attac, som kritiserer EU’s nyliberalisme. En tidl. socialdemokratisk minister i Sverige skriver om, hvordan EU underminerer det parlamentariske demokrati. Den tidligere tyske forbundspræsident hævder i et skarpt indlæg, at EU’s centralisering er løbet grassat, og at EU-domstolen må kontrolleres.
Læs mere
Militære EU-operationer med eller uden FN-mandat (2007:2)


imageFN udfordres i disse år som fundament for en global retsorden. NyAgenda har spurgt folketingets partier og den danske befolkning: “Mener du, at vestlige lande og sammenslutninger f.eks. USA og EU skal kunne udføre militære handlinger i andre dele af verden uden et FN-mandat?"

I rapporten ser vi på, om der er opbrud i holdningen til FN, og hvor vi så er på vej hen og med hvilke konsekvenser.
Rapporten præsenterer et unikt materiale om vælgernes, partiernes og regeringernes holdning til FN-mandat samt udviklingen i EU. På baggrund af vores indhentning af information fra partier og de nordiske lande kan vi tegne et billede af, hvordan vigtige aktører forholder sig til FN-mandat. Rapporten er skrevet af Lave Knud Broch og Trine Pertou Mach. Forord af Jørgen Estrup, formand for FN-forbundet.
Læs mereProblematisk liberalisering af elektricitets-markedet i EU (2007:1)


image Efter en halv snes år med et liberaliseret el-marked i EU er der behov for en kritisk evaluering af erfaringerne.

En sådan sammenfattende, kritisk evaluering er hidtil ikke publiceret på dansk og kun i sporadisk form i den internationale litteratur.

Hovedkonklusionen i denne rapport om EU’s el-liberalisering er, at løfterne til forbrugerne om prisfald på elektricitet generelt ikke er blevet indfriet, og at det kommercielle marked er uegnet til at styre udviklingen på energiområdet. Rapporten er udarbejdet af professorerne Frede Hvelplund og Niels I. Meyer, som begge har haft energi og miljø som deres forskningsområde siden begyndelsen af 1970’erne.
Læs mere


Service uden hensyn (2006:3)


imageI denne rapport analyseres det servicedirektiv, som blev vedtaget onsdag den 15. november 2006. Konklusionen er, at selvom nogle af de værste tænder blev trukket ud af direktivet, er meget af kritikken for at tilsidesætte en lang række almene hensyn for at give plads til markedet, stadig gyldig.

I august 2005 udgav NyAgenda en rapport om servicedirektivet med titlen ”Under bekvemmelighedsflag”. Siden er direktivet blevet ændret, derfor udgiver vi nu en analyse af det aktuelle forslag. Hovedkonklusionen på analysen er, at direktivet stadig er en barsk, nyliberalistisk reformpakke, også selvom det ikke er lige så vidtgående som et tidligere forslag fra EU-kommissionen. Forfatteren går derfor skarpt i rette med påstanden om, at de problemer, kritikerne har rejst, er løst i det aktuelle forslag til direktiv.
Læs mereDoes the European Union Promote Peace? (2006:2)


image Den engelske oversættelse af Jan Øberg-rapporten.

It is common to characterize the European Union as a peace project, but what is in fact meant by peace within EU circles? In this report, the Danish/Swedish peace- and conflict researcher, Jan Øberg analyses EU’s policies on defence, security, foreign policy, conflict management and peace. The general principles of the proposed EU Constitution, rejected by the French and Dutch voters, are also scrutinized.

Jan Øberg discusses two alternative approaches of peace, seen in relation to four dimensions: direct violence, structural violence, cultural violence, and environmental violence. The report presents 25 constructive proposals which, if implemented, would make EU a much more genuine actor for peace which could challenge the militarist policies of the United States in a positive manner.
Læs mereVores globale handelsinteresser (2006:1)


image Forfatteren til hovedartiklen i denne rapport er Christina Deckwirth, der er analytiker for WEED, en tysk NGO.

Hun analyserer den europæiske økonomis udvikling, og gennemgår relationen mellem erhvervslivet og EU’s institutioner, herunder lobbyarbejde, på det handelspolitiske område. Derfra når hun til en fremstilling af EU’s politiske hovedprioriteter under WTO-forhandlingerne, og de konsekvenser det kan få, hvis EU når sine mål.

Rapporten rummer også et bidrag fra Trine Pertou Mach om den officielle tænkepause, vi skal bruge til at diskutere EU i bred forstand. I den debat må EU’s globale rolle have en fremtrædende plads, hvis det skal lykkes at ændre den handelspolitiske dagsorden.
Læs mereUnder bekvemmelighedsflag (2005:3)


imageRapporten "Under bekvemmelighedsflag" gennemgår konsekvenserne af EU’s servicedirektiv, og konkluderer, at markedet bliver sat over hensyn til miljø, folkesundhed og andre almene hensyn. Også demokratiet tilsidesættes af hensyn til konkurrencedygtigheden.

”Bolkestein-direktivet”, ”Frankenstein”, eller bare servicedirektivet. Det mest omdiskuterede forslag fra EU Kommissionen i flere år har fået mange navne. Siden forslaget blev fremlagt, har direktivet været skarpt kritiseret fra mange sider. Mest berygtet er direktivet for det såkaldte ”oprindelseslandsprincip”, der betyder, at virksomheder fra andre EU-lande, der udfører arbejde i Danmark, på mange områder kun skal rette sig efter love og regler fra det land, de hører hjemme i. Denne rapport viser, at virksomhederne på mange områder vil arbejde under ”bekvemmelighedsflag”, hvis direktivet vedtages.
Læs mereFremmer EU freden? (2005:2)


imageI denne rapport analyserer den dansk-svenske fredsforsker Jan Øberg EUs politik, herunder forfatningsforslaget, når det gælder forsvar, sikkerhed, udenrigspolitik, konflikthåndtering og fred.

Rapporten viser, at forfatningsforslaget og andre centrale EU-dokumenter giver udtryk for en fredsforståelse, hvor vægten lægges ensidigt på en militært baseret sikkerhedspolitik. I den forståelse findes der således ’god vold’, der skal balancere eller udrydde ’ond vold’. Derimod spiller konflikthåndtering og problematisering af volden som sådan stort set ingen rolle.

Jan Øberg diskuterer to modstående fredsforståelser i relation til følgende fire dimensioner: direkte vold, strukturel vold, kulturel vold og miljømæssig vold. Rapporten fremlægger 25 konstruktive forslag til, hvad EU kunne gøre, bl.a. oprettelse af europæiske fredsakademier, uddannelse i konflikthåndtering for EU-diplomater og opgradering af samarbejdet med FN og OSCE m.m.
Læs mereFranske stemmer (2005:1)


imageDen franske debat om EU-forfatningen har taget en ny drejning med kraftig kritik fra centrum-venstre. I rapporten Franske stemmer kan man læse om stemmerne i den franske debat.

Rapporten præsenterer for første gang på dansk en række kritiske original-bidrag fra den franske debat om forslaget til EU forfatning. De franske stemmer i bogen stiller skarpt på andre sider af forfatningsforslaget, end dem der hidtil har domineret den danske debat.

Rapportens bidrag tager fat på de store emner omkring selve ånden og det fundamentale politiske grundlag i EU samarbejdet. Hvorfor et europæisk samarbejde?
Hvilken form for europæisk samarbejde? Hvorfor spiller nyliberalismen så stor en rolle i EUs grundlag og praksis?
Læs mere


grubler


'Et nej den 3.dec. er ikke blot et isoleret dansk nej. Det understreger, at der i mange lande, specielt i Nordeuropa er modstand mod ideen om EU som en statsdannelse, hvor alle skal være med til alt.'.
Drude Dahlerup

MAILINGLISTE

Send mig nyt fra NyAgenda


Ny Agenda

sekretariat@
nyagenda.dk
STØT OS

Du kan støtte NyAgendas arbejde ved at indbetale et beløb på:
Reg.: 8411
Kontonr.: 4093 555


NyAgenda har modtaget støtte fra bl.a. PLUM-fonden og Nævnet for EU-oplysning