Flertal ønsker mellemstatslige aftaler om EU's retspolitik

Tænketanken NyAgenda har fået lavet en ny meningsmåling om retsforbeholdet hos Gallup, som giver nogle overraskende resultater. Undersøgelsen spørger ikke befolkningen, om man er for eller imod bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet – hvem er ikke det? Det viser sig, at når man spørger mere præcist, om hvorvidt Danmark bør gå med i EU’s retlige samarbejde, når det bliver overstatsligt, har vælgerne nogle langt mere nuancerede holdninger.


- Spørgsmål 1. Mellemstatslig eller overstatslig retspolitik?

Et flertal af danskerne ønsker, at Danmark skal samarbejde med EU om
den følsomme retspolitik på samme måde som ikke-EU-landene Norge,
Island og Schweiz samarbejder (parallel-aftaler). Altså uden at være
en del af EU's overnationale retspolitik.

Spurgt om Danmark skal gøre som Norge, Island og Schweiz og samarbejde
om retspolitikken med EU på mellem-statsligt niveau, er 64% for (38 %
helt enige, 26 % delvist enige), og kun 15 % siger nej. Mange (22%) er
usikre.

- Spørgsmål 2. Europol?

Derimod er der også i denne undersøgelsen flertal for
deltagelse i Europol, når det bliver overstatsligt. Men forskellen
mellem ja og nej er i denne undersøgelse, hvor overstatsligheden er
præciseret, langt mindre end i andre undersøgelser hidtil, kun 10
%-point: 44 mod 34%. Støtten til dansk deltagelse i et overnationalt
Europol, hvor medlemslandene mister vetoretten og EU får mulighed for
at lovgive direkte for borgerne uden godkendelse af Folketinget, er
behersket.

- Spørgsmål 3. Tilvalgsordning?
Spurgt om, hvorvidt Folketingets flertal skal kunne melde Danmark ind
i hele eller de af EU's overstatslige retspolitik (tilvalgsordningen)
eller hvorvidt det kun kan ske ved folkeafstemning, svarer et
overvælgende flertal nej til at overgive den kompetence til
Folketingets flertal (63 % svarer ved folkeafstemning mod 20% i
Folketinget).


Der er de ventede forskelle mellem partierne, men en del af partierne
er ude af trit med deres vælgere, som er skeptiske til overstatslighed
(spm.1 og 3, dog ikke Europol). Først og fremmest SF, som jo var
blandt arkitekterne til retsforbeholdet i sin tid, har problemer med
sine vælgere, men også Socialdemokraterne og Venstre. Kvinderne er
mest skeptiske, men har også flest usikre.


Meningsmålingen er lavet af Gallup på opdrag af Tænketanken NyAgenda i
samarbejde med den europæiske alliance EU-Democrats, EUD, hvor bl.a.
Folkebevægelsen og den svenske Junilistan indgår. Lave Knud Broch er
vicepræsident i EUD.

Se målingen her


grubler


'Et nej den 3.dec. er ikke blot et isoleret dansk nej. Det understreger, at der i mange lande, specielt i Nordeuropa er modstand mod ideen om EU som en statsdannelse, hvor alle skal være med til alt.'.
Drude Dahlerup

MAILINGLISTE

Send mig nyt fra NyAgenda


Ny Agenda

sekretariat@
nyagenda.dk
STØT OS

Du kan støtte NyAgendas arbejde ved at indbetale et beløb på:
Reg.: 8411
Kontonr.: 4093 555


NyAgenda har modtaget støtte fra bl.a. PLUM-fonden og Nævnet for EU-oplysning