EU's fredsforståelse

Findes der ’god vold’, der kan balancere eller udrydde ’ond vold’? Dette spørgsmål stiller den dansk-svenske freds- og konfliktforsker Jan Øberg i NyAgenda-rapporten ”Fremmer EU freden?”. Rapporten, der er en af de første samlede analyser af EU’s fredsforståelse, udsendes nu på engelsk.

Af Drude Dahlerup


EU betegnes ofte som et fredsprojekt, men hvad menes egentlig med fred?
I NyAgenda har vi udgivet flere rapporter, der bringer den europæiske debat hjem til et dansk publikum, bl.a. om den franske folkeafstemning og om EU's handelspolitik over for u-landene. Med lanceringen af Jan Øbergs ”Does the European Union Promote Peace? Analysis, Critique and Alternatives” (NyAgenda 2006:2) vender vi perspektivet. Vi præsenterer nu en dybdeborende dansk-svensk analyse for et internationalt publikum.

Jan Øberg fra Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning, TFF, der har sæde I Lund, er en internationalt anerkendt freds- og konfliktforsker. I rapporten analyserer han fredsforståelsen i centrale EU-dokumenter og i det forslag til EU-forfatning, som blev forkastet af de franske og hollandske vælgere. Uanset forfatningsforslagets videre skæbne er det et vigtigt dokument, der er vedtaget af samtlige regeringschefer i EU og af EU-parlamentet.

To fredsforståelser
Jan Øberg diskuterer to modstående fredsforståelser i relation til fire dimensioner, nemlig direkte vold, strukturel vold, kulturel vold og miljømæssig vold. Rapporten fremlægger 25 konstruktive forslag til, hvad EU kunne gøre.

Rapporten viser, at forfatningsforslaget og andre centrale EU-dokumenter giver udtryk for en fredsforståelse, hvor vægten lægges ensidigt på militært domineret forsvar og sikkerhed. I den forståelse findes der således ’god vold’, der skal balancere eller udrydde ’ond vold’. Derimod spiller konflikthåndtering og problematisering af volden som sådan stort set ingen rolle.

Mens ordet fred kun forekommer otte gange i forfatningsforslaget, og konfliktforebyggelse fem gange, omtales forsvar/forsvarspolitik hele 64 gange og militær/kampstyrker 21 gange. Jan Øberg konkluderer, at forsoning, nedrustning og øget kontrol ved våbenhandlen er slet ikke på EUs dagsorden i dag.

Uanset om forfatningsforslaget vedtages eller ej, tyder meget på at øget våbenmagt og militarisering af politikken kan blive en central del af EU’s fremtid, og det selv om Unionen hverken har en gennemarbejdet trusselsanalyse eller en europæisk sikkerhedsdoktrin.

Udredningen viser også, at EU som fredsprojekt ikke tilnærmelsesvis er så konsistent eller visionært som FN-pagten.


EU i Libanon og Congo
FN har som bekendt bedt EU om at stille med en mindre styrke i Congo, og helt aktuelt er en lignende forespørgsel gået ud vedrørende Sydlibanon. Hvordan skal man stille sig til sådanne fredsbevarende eller fredsskabende aktioner? FN-mandatet er helt afgørende, og når et sådant findes, er det svært at være imod, at EU som regional organisation koordinerer etableringen af enheder fra de enkelte lande til en indsatsstyrke. FN spørger jo tilsvarende Den afrikanske Union, AU, og andre regionale organisationer om at virke som samordner.

Dette gør ikke analysen af EU's militære rolle og ambitioner i verden mindre vigtig, tværtimod. Internationale fredsbevarede styrker som dem i Libanon er vigtige for at holde parterne fra hinanden. En sådan international fredsstyrke burde også straks indsættes mellem Israel og Vestbredden og mellem Israel og Gaza-striben. Men hvorfor kommer hjælpen altid først, når masser af uskyldige mennesker er slået ihjel? Varig fred skabes ikke med krudt og kugler. Det er da også konklusionen på Jan Øbergs vigtige rapport, og det burde være grundlaget for EU's ageren i verden, ikke drømmen om endnu en stormagt i Nord.Jan Øberg: Does the European Union Promote Peace? Analysis, critique and alternatives.
NyAgenda 2006:2

Jan Øberg: Fremmer EU freden? Analyse, kritik og alternativer.
NyAgenda 2005:2


Jan Øbergs rapport findes på danske og på engelsk.

Dansk
Download "Fremmer EU freden?" (dansk) eller bestil et eksemplar.

Engelsk
Download "Does the European Union Promote Peace?" (engelsk) eller bestil et eksemplar.
grubler


'Et nej den 3.dec. er ikke blot et isoleret dansk nej. Det understreger, at der i mange lande, specielt i Nordeuropa er modstand mod ideen om EU som en statsdannelse, hvor alle skal være med til alt.'.
Drude Dahlerup

MAILINGLISTE

Send mig nyt fra NyAgenda


Ny Agenda

sekretariat@
nyagenda.dk
STØT OS

Du kan støtte NyAgendas arbejde ved at indbetale et beløb på:
Reg.: 8411
Kontonr.: 4093 555


NyAgenda har modtaget støtte fra bl.a. PLUM-fonden og Nævnet for EU-oplysning