Tænketanken NyAgenda

Når debatten kører i tomgang, er der behov for nye indspark.


Vores formål er at fremme analyser og debat omkring EUs virke og juridiske rammer ud fra et demokrati- og medborgerskabsperspektiv.

Gennem at igangsætte og formidle kritiske analyser af det europæiske samarbejde i et globalt perspektiv, skal tænketanken bidrage til at give et forbedret fundament for den danske og den internationale debat om samfundsudviklingen, set ud fra et centrum-venstre perspektiv.

Tænketanken skal arbejde ud fra en åben og dybdeborende tilgang, der gør den i stand til at sætte spørgsmålstegn ved etablerede sandheder og fastlåste tankemønstre. Gennem udredninger og debatskabende arrangementer skal Tænketanken være med til at danne modmagt i et samfund, som i stigende grad er præget af konformitet og mangel på nytænkning.
NyAgenda blev stiftet som almennyttig fond den 25. august 2006Denne fond stiftes i erkendelse af, at demokrati forudsætter medborgernes aktive medleven og deres muligheder for kritisk granskning af dem, der har magten. Udvikling af nye perspektiver er vigtig for at kunne modvirke, at samfundet præges af konformitet og mangel på nytænkning.
Med stiftelsen er det intentionen og håbet, at fonden ud fra en åben og dybdeborende tilgang vil kunne bidrage til, at der sættes spørgsmålstegn ved etablerede sandheder og fastlåste tankemønstre.
For fonden skal gælde følgende:

V E D T Æ G T

§ 1. Navn
Fondens navn er: „Ny Agenda Fonden“.

§ 2. Hjemsted
Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 3. Stiftelse
Fonden oprettes pr. 25.august 2006 ved underskrivelsen af nærværende fundats..

§ 4. Formål
Fonden er almennyttig, og dens formål er at fremme analyser og debat om Danmarks placering i det internationale samfund med særligt henblik på EU og andre europæiske samarbejdsformer. Fonden skal stimulere til demokratisk medleven, og udvikling af global retfærdighed, bæredygtighed, ligestilling og respekt for mindretal.

Dette skal ske ved:

Stk. 1
Støtte og inspiration til faglige rapporter og udredninger samt formidling heraf, herunder udgivelse af publikationer, netinformation, afholdelse af seminarer m.v.

Stk. 2
Etablering af og støtte til drift af en tænketank.

Stk. 3
Anden tilsvarende aktivitet.

§ 5. Kapital
Stk. 1
Fondens kapital udgøres ved oprettelsen af kr. 250.000,- kontant, der tilvejebringes ved en donation.
Fondens kapital foreligger ved stiftelsen som ovenfor nævnt.

Stk. 2
Ifølge gældende fondsretlige regler udgøres fondens kapital af dens bundne grundkapital.

Stk. 3
Som kapital skal endvidere medregnes ethvert yderligere aktiv, som bestyrelsen har henlagt til kapitalen, eller som senere tilfalder fonden ved arv eller gave, dersom sådant er bestemt af vedkommende arvelader eller gavegiver.

§ 6. Formueanbringelse
Stk. 1
Fondens kapital skal anbringes på betryggende måde, således at værdien søges bevaret, og således at der tilvejebringes et rimeligt afkast. Det skal dog være tilladt bestyrelsen at anbringe hele fondens kapital i aktiver uden hensyn til afkast, såfremt en sådan anbringelse i sig selv vil indebære tilgodeseelse af de under § 4 nævnte formål, jf. i øvrigt nedennævnte § 7 om anvendelse af fondens overskud og kapital.
Det følger heraf, at anbringelse i fast ejendom og løsøre evt. kan foretages.

Stk. 2
I det omfang fonden måtte være ejer af fast ejendom skal det være fonden tilladt at foretage enhver lovlig ejermæssig disposition, der kan fremme dens adgang til at opfylde sine formål.

§ 7. Uddelinger
Stk. 1
Opfyldelsen af det i § 4 nævnte formål sker efter bestyrelsens suveræne skøn ved uddelinger af fondens årlige overskud og/eller fondens kapital, jf. stk. 2. Som uddelinger til formålet skal også betragtes enhver aktivitet, som fonden foranstalter og/eller selv gennemfører inden for det i § 4, stk. 1 nævnte område.

Stk. 2
Bestyrelsen er ikke forpligtet til at uddele hele årets overskud. Dette kan således henlægges til uddeling på et senere tidspunkt eller til konsolidering af fondens formue.

Stk. 3
Uddelinger kan finde sted såvel til modtagere i Danmark som i udlandet.

Stk. 4
Dersom varetagelsen af det i § 4 nævnte formål nødvendiggør, at bestyrelsen udfgører arbejds- eller rejsefunktioner i Danmark eller udlandet skal dette betragtes som vedtægtsmæssige uddelinger.

§ 8. Ledelse
Stk. 1
Fondens højeste myndighed er bestyrelsen, der kan nedsætte et forretningsudvalg.

Stk. 2
Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer.

Stk. 3
Ved oprettelsen består bestyrelsen af
• Professor, cand.scient.pol. Drude Dahlerup
• Cand.mag. Kenneth Haar
• Cand.scient.pol. Trine Pertou Mach
• Professor, dr.tech. Niels I. Meyer
• Cand.mag. Lave Knud Broch

Stk. 4
Ved senere behov for udpegning af medlemmer foretager bestyrelsen denne udpegning for en 5-års periode for hvert nyt medlem. Genudpegning kan ske i tilfælde, hvor de øvrige medlemmer er enige herom.

Stk. 5
Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

§ 9. Bestyrelse
Stk. 1
Bestyrelsen vælger selv sin formand.

Stk. 2
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller af denne, når eet medlem af bestyrelsen eller revisor anmoder herom.

Stk. 3
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når over halvdelen af dens medlemmer er til stede ved mødets begyndelse. Bestyrelsen fastsæter selv sin forretningsorden.

Stk. 4
Det skal tilstræbes, at alle beslutninger træffes ved enstemmighed. Såfremt dette ikke måtte vise sig at være muligt vil en beslutning kunne træffes selvom et medlem, der deltager i forhandlingerne, ikke stemmer for beslutningen.

Stk. 5
Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, hvoraf udskrift fremsendes til godkendelse hos bestyrelsens medlemmer umiddelbart efter bestyrelsesmødets afholdelse.

Stk. 6
Bestyrelsen antager et sekretariat til varetagelse af de administrative funktioner.

§ 10. Tegningsregel
Stk. 1
Fonden tegnes af bestyrelsesformanden i forening med den daglige leder, eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.

Stk. 2
Bestyrelsen kan meddele prokura. Til udførelse af særlige hverv kan den samlede bestyrelse give enkeltpersoner i eller uden for bestyrelsen fuldmagt til at tegne fonden.

§ 11. Hæftelse
For fondens forpligtelser hæfter alene fondens formue.

§ 12. Regnskab og revision
Stk. 1
Fondens regnskabsår er kalenderåret. Fondens første regnskabsår er dog fra stiftelsen til 31. december 2007.

Stk. 2
Fondens årsregnskab skal opgøres i overensstemmelse med lovgivningens regler herom, og således at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens formueforhold.

Stk. 3
Årsregnskabet udarbejdes af en registreret eller statsautoriseret revisor og underskrives af samtlige bestyrelsens medlemmer senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

§ 13. Vedtægtsændringer
Stk. 1
Ændring af nærværende vedtægter kan indstilles til godkendelse hos fondsmyndigheden, dersom dette besluttes af bestyrelsen, under hensyn til at væsentligt forandrede forhold giver baggrund herfor. Dette omfatter også ændringer, der bør indføres af skatte- og afgiftsmæssige hensyn, således at fonden i størst muligt omfang vil kunne opnå adgang til bortfald eller lempelse i henhold til de til enhver tid gældende regler for afgift af arv eller gave.

Stk. 2
Det er stifterens udtrykkelige bestemmelse, at dersom bestyrelsen måtte finde, at et eller flere af de i § 4 nævnte formål bedst varetages ved flytning af det i § 2 nævnte hjemsted til et andet hjemsted i Danmark eller i udlandet, kan bestyrelsen træffe beslutning herom som indstilles til godkendelse hos fondsmyndigheden, jf. stk. 1.

§ 14. Opløsning/sammenlægning/opdeling
Stk. 1
Bestyrelsen kan i enighed beslutte at opløse fonden, dersom det i § 4 nævnte formål af bestyrelsen skønnes bedst at kunne varetages derved.

Stk. 2
Opløsning kan ske som en successiv opløsning i form af årlige uddelinger også af kapitalen.

Stk. 3
Det skal endvidere være tilladt bestyrelsen i enighed at træffe beslutning om sammenlægning med anden fond med tilsvarende eller beslægtet formål eller opdeling af nærværende fond i to eller flere fonde. For så vidt angår sådanne beslutninger skal der i henhold til gældende fondslovgivning indhentes samtykke fra fondsmyndigheden, der bl.a. påser, at fondens formål derved kan betragtes som videreført.
København, den 25.august 2006

Som stifter:
Drude Dahlerup Ole Krarup


grubler


'Et nej den 3.dec. er ikke blot et isoleret dansk nej. Det understreger, at der i mange lande, specielt i Nordeuropa er modstand mod ideen om EU som en statsdannelse, hvor alle skal være med til alt.'.
Drude Dahlerup

MAILINGLISTE

Send mig nyt fra NyAgenda


Ny Agenda

sekretariat@
nyagenda.dk
STØT OS

Du kan støtte NyAgendas arbejde ved at indbetale et beløb på:
Reg.: 8411
Kontonr.: 4093 555


NyAgenda har modtaget støtte fra bl.a. PLUM-fonden og Nævnet for EU-oplysning