Årsberetninger


Tænketanken NyAgenda årsberetning 20081. Formål og organisation
NyAgenda har arbejdet under samme formål som i tænketankens første tre år og siden Tænketanken fra 24.august 2006 blev stiftet som en fond. Bestyrelsen har afholdt 3 møder, 28.marts i København, 14.august i Bessinge, Skåne og 27.november i København.

2. Publikationer
Publikation 2008:1 (december 2008):
”Dansk valutapolitik i et EU-perspektiv – økonomiske perspektiver”, af Jesper Jespersen, Roskilde Universitetscenter.
ISBN 987-87-990946-7-7 Trykt i 2.000 eksemplarer.
Denne publikation udkom i slutningen af december 2008 og der blev annonceret for publikationen på via hjemmesiden og dennes abonnementsliste, i Information, Politiken og Jyllands-Posten. Publicering og annoncering var timet til den store Euro høring, som blev afholdt i Folketinget den 22.januar 09. Timingen betød, at Jesper Jespersen blev interviewet til flere medier op til høringen, ligesom han var inviteret som oplægsholder på høringen.

Den planlagte rapport om EU's militær aktiviteter blev udsat til 2009.


3. Distribution
Distributionen af de seneste to rapporter fra 2007 fortsatte:
Af 2000 eksemplarer af ”Med eller uden FN-mandat” er de 1440 blevet bestilt via vores hjemmeside
Af 1000 eksemplarer af ”Europæiske stemmer” er de 720 blevet bestilt via vores hjemmeside.

Der kommer løbende bestillinger ind på alle vores rapporter fra både biblioteker og privatpersoner. Desuden udsender vi til EU-infopoints på de større biblioteker omkring i landet.

Vi har satset en del på annoncering. 5.april 08 indrykkede vi en halvsides annonce i Information, se også under publikationer.


4. Andre aktiviteter
NyAgenda har deltaget i en række aktiviteter:

-17 januar 2008 “Demokratiets jagthunde”, debat mellem Drude Dahlerup, Tænketanken NyAgenda, dir. Martin Ågerup, Tænketanken Cepos, og forfatteren Ole Hyltoft. i Vartov, København.
- Nyagenda deltog i European Social Forum i Malmö, 17-19. september 08 og distribuerede en del af vores engelske rapport ”Does the European Union Promote Peace?”
- Europamessen 26.september. Uddeling af materialer
- Borgerinitiativet nej til EU-forfatning: Debatavis, der blev bragt som midteropslag i Information 20-21. september 08.
- Åbent brev til Europaudvalgets medlemmer med krav om at ratifikationen af Lissabon-traktaten trækkes tilbage, da Irland har stemt nej. Brevet bragt i Jyllands-Posten 21.okt. 2008
- Medarrangør af debatarrangementet ”Kollaps i kasinoet – fyraftensmøde i København om den finansielle krise, euroen og velfærden”. Oplæg ved Jesper Jespersen og Anders Lundkvist.

5. Finansiering
NyAgenda ansøgte Nævnet for EU-oplysning om kr. 66.725- til udgivelse, annoncering og distribuering af rapporten ”Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv”. Nævnet bevilgede et (uspecificeret) tilskud til euro-rapporten på 50.000 kr.

NyAgenda har desuden søgt om tilskud til en publikation om EU’s militære aktiviteter, hvortil Nævnet bevilgede kr. 50.000 som støttebidrag. På grund af forsinkelse kunne dette beløb ikke nå at blive anvendt i 2008. Der er søgt om beløbet igen i 2009 sammen med et nyt projekt om ”EU og velfærden”.

Fra Plumfonden har NyAgenda i 2008 modtaget 391.000 kr. i henhold til ansøgning (Plum-bilag 20/2008).

6. Konklusion
NyAgendas navn og publikationer er kendt som en saglig og kritisk stemme. NyAgendas styrke ligger stadigvæk i de dybdeborende analyser, og Tænketanken hverken kan eller skal gå efter det hurtige og dagsaktuelle. Målgruppen er opinionsdannere, uddannelsesinstitutionerne, fagbevægelsen m.v., med fokus på mennesker, der er interesseret i mere dybtgående analyser.

Hjemmesiden er blevet reorganiseret, så den netop lægger tyngden på publikationerne. Hjemmesiden er formentlig den vigtigste formidlingskanal, men indtil videre arbejder Tænketanken stadig med udgivelse af trykte rapporter, fordi der er efterspørgsel efter sådanne.

7. Bestyrelsen
Bestyrelsen har i 2008 bestået af:
- Professor, cand.scient.pol. Drude Dahlerup (forkvinde)
- Cand.mag. Kenneth Haar
- Cand.scient.pol. Trine Pertou Mach (udtrådt 1.august 08)
- Professor, dr.techn. Niels I. Meyer (kasserer)
- Cand.scient.pol. Lave Knud Broch
- Fhv. Folketingsmedlem Rune Lund (indtrådt 28. november 08)

Projektleder og webmaster: Susie Kimby. I midten af august 08 gik Susie Kimby på barsel. Tobias Clausen har arbejdet som vikar fra november 08.
Revisor: Jan Østergaard. Statsautoriseret revisionsselskab Kresten Foged
Tænketanken NyAgenda årsberetning 20071. Formål og organisation
NyAgenda har arbejdet under samme formål som i tænketankens første to år.
Fra 25.august 2006 blev NyAgenda stiftet som en fond. Den 25.august 2007 blev der foretaget mindre ændringer i fundatsen efter korrespondance med Civilstyrelsen. Susie Kimby har arbejdet som projektleder for publikationer og web hele 2007. Bestyrelsen har afholdt 2 møder, den 29.marts og den 15.nov.2007. Den 28.april 2007 holdtes et kort, uformelt møde.

2. Publikationer

Publikation 2007:1 (Januar 2007)
”Problematisk liberalisering af elektricitets-markedet i EU”
Skrevet af Frede Hvelplund og Niels I Meyer.
ISBN 87-990946-5-7
Oplag 1.000
Rapportens hovedkonklusion er, at løfterne til forbrugerne om lavere el-priser på elektricitet generelt ikke blev indfriet, og at det kommercielle marked er uegnet til at styre udviklingen på energiområdet.
Rapporten fik på udgivelsesdagen stor omtale i Information (forside samt opslag inde i avisen) og gav efterfølgende anledning til debat i flere fagblade som Ingeniøren og El og Energi. Dette gav de to forfattere mulighed for at uddybe rapportens analyser og konklusioner for en bredere kreds.

Publikation 2007:2 (November 2007)
”Militære EU-operationer med eller uden FN-mandat”
Skrevet af Lave Knud Broch og Trine Pertou Mach. Forord af Jørgen Estrup, formand for FN-forbundet.
ISBN 978-87-990946-2-2
Oplag 2.000
Rapporten gennemgår hovedlinierne i folkeretten m.h.t. militær intervention i andre ladne lande og ser på EUs militære udvikling. Som led i rapporten blev der foretaget en undersøgelse de danske politiske partiers samt de nordiske regeringers holdning til at deltage i militære interventioner uden klart FN-mandat. Endvidere bringer rapporten en meningsmåling, udført af Synovate Vilstrup for NyAgenda, der viser at et overvældende flertal af de danske vælgere ikke støtter militære operationer uden FN-mandat.
Rapporten blev omtalt på Politikens Netavis, men ikke i den trykte avis. Rapporten blev i marts 2008 fulgt op af en kronik i Information af rapportens to forfattere. Kronikken har efterfølgende givet anledning til mange debatindlæg i Information.

Publikation 2007:3 (November 2007)
”Europæiske stemmer. Om EU-traktaten og kravet om folkeafstemning”
Redigeret af Drude Dahlerup og Niels I Meyer.
ISBN 978-87-990946-6-0
Oplag 1.000
Rapporten bragte i dansk oversættelse en række centrale indlæg fra andre europæiske lande for dermed at åbne den danske debat for røster udefra. Hovedparten af indlæggene var kritiske bidrag fra centrum-venstre debattører, men rapporten indeholdt også to markante bidrag fra borgerlige politikere for at vise bredden i demokrati-kritikken af EU og kritikken af de manglende folkeafstemninger om Lissabon-traktaten (Reform-traktaten).

Rapporten bragte indlæg af Harry van Bommel, Socialistpartiet i Holland og leder af nej-kampagnen i 2005, Susan George, grundlægger af Attac, Carl Tham, Sverige, tidl. socialdemokratisk minister og ambassadør i Berlin, Anthony Coughlan, lektor, sekretær for National Platform EU Research and Information Centre, Irland, Aurélie Trouvé, vice-præsident for Fransk Attac, Václav Klaus, præsident i Tjekkiet og til sidst Roman Herzog, tidl. Forbundspræsident i Tyskland og tidl. Præsident for Forbundsforfatningsdomstolen sammen med Lüder Gerken, leder af tænketanken ”Centrum für europäische Politik” i Freiburg.

Rapporten kunne i sagens natur ikke give nyhedsoverskrifter i aviserne, men den fik dog en fyldig omtale i Information.

3. Distribution

3.1. Hjemmesiden http://www.nyagenda.dk
Hjemmesiden er ved siden af publikationerne vores vigtigste formidlingsmetode. Hjemmesiden har fået en engelsk version. Derimod skriver vi ikke mere en fast kronik, men udsender omtaler af publikationerne samt enkelte kronikker, når det anses for relevant. Hjemmesiden har også en anmeldersektion.

Langt de fleste bestillinger kommer ind via http://www.nyagenda.dk. Det er her den største og
primære distribution af vores rapporter ligger.

Omkring udgivelsen af ”Problematisk liberalisering af elektricitetsmarkedet i EU” bragte Information en stor artikel den 19. januar 2007. Her så vi en klar effekt i vores besøgsstatistik. Se nedenfor (Dagsoversigt over besøg for januar).
I forbindelse med udgivelsen af ”Europæiske stemmer” og ”Med eller uden FN-mandat” var omtalen mere ”fordelt” i løbet af november måned. Alligevel kan vi se markant flere besøgende på hjemmesiden.

3.2 Publikationerne
NyAgendas publikationer kan downloades fra hjemmesiden. Vi modtager også mange bestillinger fra enkeltpersoner, organisationer og fra skoler og højskoler. Det er blevet nemt og smidigt at bestille publikationerne på nettet.

En række biblioteker har en særlig EU-information. Vi sender løbede kasser med materiale til disse biblioteker. Samtidig bestiller en del af bibliotekerne selv materialer. Vi modtager desuden materialebestillinger fra biblioteker på diverse uddannelsesinstitutioner.

Rapporterne er gjort tilgængelig via bibliotekernes elektroniske bibliotek. NyAgenda har haft en annonce for vores publikationer i samfundsfagslærernes fagblad (gymnasiet).

Ved udgivelsen af de to seneste rapporter annoncerede vi i en lang række dagblade. Samtidig havde vi et mindre antal bannerannoncer.

4. Andet
NyAgenda bidrog på Det Sociale Forum i København d. 29. september 2007 med et foredrag af Niels I. Meyer om problemerne ved et liberaliseret el-marked (med udgangspunkt i rapporten fra NyAgenda).

NyAgenda har fået lavet et banner med tænketankens logo, som kan opstilles ved arrangementer.

Rapport 2007:1 ”Problematisk liberalisering af elektricitets-markedet i EU” er blevet indtalt som lydbog af Danmarks Blindebibliotek.

5. Finansiering
Støtte fra EU-Nævnet:
Publikation 2007:1 El-liberalisering 24.957
Publikation 2007:2 FN-mandat 19.800
Publikation 2007:3 Europæiske stemmer 44.262
Støtte fra Enkefru Plums fond 100.000

6. Konklusion
NyAgendas aktiviteter har været begrænset af det beskedne økonomiske råderum, fonden har haft i 2007. Vi har ikke haft mulighed for at udbetale honorarer til forfattere, og de meste af arbejdet har hvilet på bestyrelsesmedlemmernes frivillige arbejdskraft, bistået af NyAgendas projektleder og webmaster, Susie Kimby (ca. 8 timer ugentlig).

NyAgendas navn og publikationer er ved at blive kendt som en saglig og kritisk stemme. NyAgendas styrke ligger stadigvæk i de dybdeborende analyser, og Tænketanken hverken kan eller skal gå efter det hurtige og dagsaktuelle. Alligevel er det lykkedes os at lave overskrifter i visse tilfælde. Målgruppen er opinionsdannere, uddannelsesinstitutionerne, fagbevægelsen m.v., med fokus på mennesker, der er interesseret i mere dybtgående analyser.

Hjemmesiden forventes med tiden at blive den vigtigste formidlingskanal, men indtil videre arbejder Tænketanken stadig med udgivelse af trykte rapporter, fordi der er efterspørgsel efter sådanne.

6. Bestyrelsen
Bestyrelsen har i 2007 bestået af:
- Professor, cand.scient.pol. Drude Dahlerup (forkvinde)
- Cand.mag. Kenneth Haar
- Cand.scient.pol. Trine Pertou Mach
- Professor, dr.techn. Niels I. Meyer (kasserer)
- Cand.scient.pol. Lave Knud Broch

Projektleder og webmaster: Susie Kimby
Revisor: Jan Østergaard. Statsautoriseret revisionsselskab Kresten Foged
Tænketanken NyAgenda årsberetning 2006


Årsberetning 25-august – 31.december 2006

1. Formål og organisation
Fra 25.august 2006 blev NyAgenda stiftet som en fond.

NyAgenda har arbejdet under samme formål som i tænketankens siden starten i 2005. NyAgenda har set det som et af sine formål at videreformidle den udenlandske debat til et dansk publikum med henblik på at ’åbne’ den danske debat. Bestyrelsen bestod fra og med fondsdannelse af:
- Professor, cand.scient.pol. Drude Dahlerup (forkvinde)
- Cand.mag. Kenneth Haar
- Cand.scient.pol. Trine Pertou Mach
- Professor, dr.techn. Niels I. Meyer (kasserer)
- Cand.scient.pol. Lave Knud Broch

Projektleder og webmaster Susie Kimby
Revisor Jan Østergaard. Statsautoriseret revisionsselskab Kresten Foged.

2. Publikationer:
Publikation 2006:3
Service uden hensyn. Analyse af ”Bolkestein Light”, det reviderede forslag til EU’s servicedirektiv. Af Kenneth Haar. Udkom september 2006.
Dette er en dybtgående analyse af kommissionens reviderede forslag, i den europæiske debat ofte kaldt ”Bolkestein Light”, som fremkom efter behandlingerne i EU-parlamentet og Ministerrådet. Den danske regering har kun fremkommet med en utilstrækkelig konsekvens-analyse af det nye direktivforslag, og de fleste danske partier har slået sig til ro med, at der trods alt er sket forbedringer, bl.a. en vis begrænsning af ”oprindelseslandsprincippet”.

NyAgenda, og ikke mindst Kenneth Haar er blevet ekspert på Servicedirektivet, og i den nye publikation laves de manglende konsekvens-analyser af direktivets mulige konsekvenser for bl.a. planloven (bygning af storcentre), social dumpning og offentlige ydelser som vandforsyning, el og uddannelse. Rapporten formidles via fagbevægelsen, møder m.v.

Samtidig har NyAgendas hjemmeside løbende monitoreret beslutningsprocessen og aktørernes bidrag på en temahjemmeside om servicedirektivet og gennem kronikken på hjemmesiden. På hjemmesiden findes også rubrikken: ”Servicedirektivet for begyndere”. Samtidig er formidlingen via artikler, foredrag og debatmøder fortsat.

Publikationerne kan downloades fra hjemmesiden. Samtidig modtager vi mange bestillinger fra skoler, højskoler, organisationer og enkeltpersoner.

3. Hjemmesiden http://www.nyagenda.dk
Hjemmesiden er ved siden af publikationerne vores vigtigste formidlingsmetode. Med ansættelsen af Susie Kimby har NyAgenda satset stærkere på løbende formidling via hjemmesiden. Den ugentlige kronik blev samtidig skåret ned til en månedlig kronik, som sendes udtil abonnenter og presse.

4. Finansiering
Økonomisk støtte fra EU-Nævnet

Publikation 2006:3, ISBN 87-9990946-4-9: ”Service uden hensyn”. Sept. 2006.
Beløb 46.000. Modtaget den 18.1.2007.

Økonomisk støtte fra Plumfonden for 2006:
Jan. 06: 150.000 til daglig administration (sekretær, husleje m.v.)
April 06: 400.000 , heraf 150.000 til projekter og 250.000 til etablering af fonden. Dette beløb ville ifølge referatet fra Plumfondens bestyrelse ”blive udbetalt under forudsætning af, at fonden etableres som en selvstændig juridisk og økonomisk enhed”. Efter fondsetableringen og opgørelsen af det økonomiske mellemværende mellem Plumfonden og NyAgenda, er beløbet tilgået NyAgenda.

5. Konklusion
Generelt er det konklusionen efter den første periode siden starten, at NyAgendas styrke ligger i de dybdeborende analyser, og at Tænketanken hverken kan eller skal gå efter det hurtige og dagsaktuelle. Målgruppen er opinionsdannere, uddannelsesinstitutionerne, fagbevægelsen m.v., med fokus på mennesker, der er interesseret i mere dybtgående analyser.

Hjemmesiden bliver uden tvivl med tiden den vigtigste formidlingskanal, men indtil videre arbejder Tænketanken også med udgivelse af trykte rapporter, fordi der er efterspørgsel efter sådanne. NyAgendas rapporter sendes også til bibliotekerne, idet der satser på de biblioteker, som har såkaldte EU-infopoints. Endvidere er rapporterne gjort tilgængelig via bibliotekernes elektroniske bibliotek.

6. Fondsdannelse
Den 25.august 2006 dannedes NyAgenda Fonden. Stiftere var Drude Dahlerup og Ole Krarup.
Bestyrelsen, der konstituerede sig ved møde i København den 26.september 2006, består af:

- Professor, cand.scient.pol. Drude Dahlerup (formand)
- Cand.mag. Kenneth Haar
- Cand.scient.pol. Trine Pertou Mach
- Professor, dr.techn. Niels I. Meyer (kasserer)
- Cand.scient.pol. Lave Knud Broch

Projektleder og webmaster: Susie Kimby
Revisor: Jan Østergaard. Statsautoriseret revisionsselskab Kresten Foged

Tænketanken NyAgenda – Årsberetning 2005 (marts – december)1. Formål og lancering
Tænketanken blev lanceret på et velbesøgt pressemøde på Kap Horn, 31.marts 2005.
NyAgenda satser på analyser og rapporter frem for dagsaktuelle interventioner. Tænketankens formål er ”at fremme analyser og debat omkring EUs virke og juridiske rammer ud fra et demokrati- og medborgerskabsperspektiv. Gennem at igangsætte og formidle kritiske analyser af det europæiske samarbejde i et globalt perspektiv, skal tænketanken bidrage til at give et forbedret fundament for den danske og den internationale debat om samfundsudviklingen, set ud fra et centrum-venstre perspektiv.”


2. Organisation
NyAgenda har været et selvinitieret projekt under Plumfonden med egen styrelse, som indtil fondsdannelse bestod af:

Folketingsmedlem og senere leder af Kristendemokraterne, Bodil Kornbek
Forhandlingssekretær i 3f’s transportgruppe Klaus Lorenzen
Cand.mag og medlem af Attac-Danmarks ledelse, Kenneth Haar
Projektleder, cand.scient.pol. Trine Pertou Mach
Professor Drude Dahlerup
Professor Niels I Meyer
Lic. scient.pol. Anette Borchorst og cand.scient.pol. Anders Lundkvist var medlem af ledelses-gruppen i 2005.

Sektetær i den første tid var Mette Søltoft og efter etableringen i Nybrogade 8 fra november-december 2005, Jesper Pedersen.

3. Publikationer 2005:
Alle Tænketankens publikationer kan downloades fra hjemmesiden, http://www.nyagenda.dk

Publikation 2005:1
Franske stemmer. Kritik af forfatningsforslaget fra venstre.
Oversættelse af centrale indlæg fra den franske debat, bl.a. af Etienne Chouard, Bernard Cassen, Anne-Cécile Robert og Raoul Marc Jenar. Red. af Drude Dahlerup, Kenneth Haar og Niels I Meyer. Udkom maj 2005.

Ved hjælp af gode kontakter i Frankrig lykkedes det os at få teksterne stilles gratis til rådighed. Hurtig og dygtig oversættelse af Martine Pétrod gjorde det muligt at komme ud på ret tidspunkt.

Formålet var at få den nye kritik mod EU-forfatningen fra centrum-venstre i Frankrig (i modsætning til den nationalistiske modstand) frem i den danske debat. At dette lykkedes i en vis udstrækning er naturligvis ikke alene NyAgendas fortjeneste, men Tænketanken ydede uden tvivl et bidrag hertil.

Publikation 2005:2
Fremmer EU freden? Analyse, kritik og alternativer. Af Jan Øberg.
Den dansk-svenske freds- og konfliktforsker Jan Øberg har i denne rapport udarbejdet den første dybtgående analyse af det rådende freds-koncept i EU. Rapporten blev præsenteret på seminar for særlig indbudte samt pressen på Kap Horn 4.august. Seminaret var godt besøgt, men pressen udeblev. Dog skrev Poul Smidt en grundige omtale i Information.

Rapporten konkluderer, at det fremlagte forslag til EU-forfatning samt andre centrale EU-dokumenter er udtryk for en fredsforståelse, hvor vægten ensidigt lægges på militært domineret forsvar og sikkerhed, mens konflikthåndtering og problematisering af volden som sådan stort set ingen rolle spiller. Udredningen viser også, at EU som fredsprojekt ikke tilnærmelsesvis er så konsistent eller visionært som FN-pagten. Forfatteren fremlægger i rapporten 25 konstruktive forslag til, hvad EU alternativt kunne gøre.

Publikation 2005:3
Under bekvemmelighedsflag. Konsekvenserne af EU’s servicedirektiv.
Af Kenneth Haar med bidrag af Klaus Lorenzen.

Servicedirektivet, også kaldt Bolkestein-direktivet er blevet stærkt kritiseret for sit neo-liberalistiske perspektiv, der tenderer til at gøre alting til en vare, incl. kærneområder i velfærdstaten. Samtidig er direktivet uklart, og vigtige fortolkninger overlades derfor til domstolen. Direktivet var centralt i debatten op til den franske folkeafstemning.

Også her var timing vigtigt, og NyAgendas dybdegående analyse udkom, mens sagen debatteredes i hele Europa, i Folketing samt i de danske medier, som ellers har en begrænset dækning af EU-stof. Rapporten blev en vigtig reference i debatten om servicedirektivet, og Kenneth Haar, som via dette arbejde er blevet en af landets få eksperter på det indviklede servicedirektiv, har deltaget i debatmøder om servicedirektivet over hele landet, ikke mindst i fagbevægelses-regi. Også Klaus Lorenzen har været aktiv. Kenneth Haar har endvidere været i P1 (”Europa lige nu”), Politiken, Esbjerg lokal TV og har givet interviews til faglige og EU-kritiske blade. Kenneth har også formidlet analyserne i form af artikler i bl.a. Tidskriftet SALT, webmagasinet Kritisk Debat, webmagasinet Kontradoxa, Notat, Information, og i 6 kronikker på NyAgendas hjemmeside (”tirsdagskronikken). Dette arbejde er fortsat i 2006.

4. International konference 24.september 2005:
International konference på Borups Højskole med titlen, ”Visions for Europe after the Two No’s”. Foredragsholdere Ramón Férnandez Durán (Ecologistas en Acción, Spanien), Erik Wesselius (den hollandske nej-kampagne), Alain Lecourieux (Attac-Frankrig), Drude Dahlerup, Trine Pertou Mach og Kenneth Haar. Niels I Meyer var ordstyrer. Afsluttende panel med repræsentanter for bevægelser, partier og fagbevægelsen. Konferencen var i det store og hele vellykket. Konferencesproget var spansk og engelsk med simultanoversættelse. Indlæggene var meget spændende, og er nu oversat til dansk. Derimod glimrede pressen trods vores pressearbejde ved sit fravær, og deltagertallet kunne have været større.

5. ”Tirsdags-kronikken
’Tirsdagskronik’ er udsendt hver uge uden for ferierne. Publicering sker på hjemmesiden samt ved udsendelse til pressen. Vigtigst er formentlig formidlingen via NyAgendas ”abonnement” ordning, hvorigennem folk kan melde sig og få kronikken og andet nyt materiale fra NyAgenda tilsendt elektronisk.

Redaktions-policy er, at kronikken så vidt muligt – afhængigt af emnet, naturligvis – skal være baseret på undersøgelser, rapporter m.v., gerne med referencer og links. Nogle af kronikkerne er – med tilladelse – blevet gengivet i andre medier, bl.a. Notat, Arbejderen m.v. Netop på grund af kronikkens karakter, er det formentligt urealistisk at forvente citater i pressen.

6. Finansiering
NyAgendas publikationer distribueres gratis. Det kan ikke betale sig at opkræve mindre beløb, og EU-Nævnet kræver da også, at de af dem støttede publikationer er gratis.

Økonimisk støtte fra Plumfonden:
April 05: 190.000, heraf tilskud på 90.000 til rapporter og 100.000 til etableringen
August 05: 130.000 til Int. Konference samt 37.500 til sekretær og lokaler for resten af året.

Økonomisk støtte fra Nævnet vedr. EU-Oplysning:
56.000 til rapport 2005:3 og 2006:1.
Da Nævnets bevillinger først udbetales efterfølgende, indgår Nævnets samlede bevilling i 2006-regnskabet.
Udfordring Europa bidrog med 10.000 kr. til den internationale konference på Borups højskole.


grubler


'Et nej den 3.dec. er ikke blot et isoleret dansk nej. Det understreger, at der i mange lande, specielt i Nordeuropa er modstand mod ideen om EU som en statsdannelse, hvor alle skal være med til alt.'.
Drude Dahlerup

MAILINGLISTE

Send mig nyt fra NyAgenda


Ny Agenda

sekretariat@
nyagenda.dk
STØT OS

Du kan støtte NyAgendas arbejde ved at indbetale et beløb på:
Reg.: 8411
Kontonr.: 4093 555


NyAgenda har modtaget støtte fra bl.a. PLUM-fonden og Nævnet for EU-oplysning